|
|
|
BG

   

 

Стартира изпълнението на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.057-0122-C04 на УМБАЛ МЕДИКА

 

Продължава изпълнението на дейностите по проект  „АДАПТИРАНЕ УМЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ”, по процедура BG05M9OP001-1.057 - УМЕНИЯ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  През месец април 2022 г. стартира изпълнението на Дейност 3 "Обучение на 60 бенефициенти-здравни работници от УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД за придобиване на нови професионални квалификации

В изпълнение на проектните дейности 60 бенефициенти от целевата група ще преминали през обучение за придобиване на нови професионални квалификации, свързани с настоящите потребности и перспективите за развитие на болничното заведение

Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр. Русе, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобрят качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си, качеството на работните си места  и продължителността на професионалния си живот.

Обща стойност на проекта: 436 266.00 лв., от които 185 413.05 лв. европейско финансиране ; 32 719.95 национално финансиране и 218 133.00 лв. съфинансиране финансиране

Договор № BG05M9OP001-1.057-0122-C04 - „АДАПТИРАНЕ УМЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

|
|