122 Лечебни заведения "Медика" - цялостно медицинско обслужване в редица направления
|
|
|
BG
ОАИЛ

ОАИЛ

  Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има цел да осигури безопасна, висококвалифицирана амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, която се извършва от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение. 

Отделението е с II-ро ниво на компетентност. В него са оформени 2 сектора:

  Сектор Анестезиология – обезпечава обезболяване в областта на коремната, съдовата и детска хирургия, урология, очна хирургия и обезболяване при диагностични инвазивни процедури. Използват се всички съвременни анестезиологични техники,в зависимост от вида и обема на оперативните интервенции. Секторът разполага със съвременна анестезиологична апаратура, отговаряща на всички критерии на националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение.

  Сектор Интензивно лечение – осъществява лечение и контрол при критично нарушение на жизненоважните функции на организма и/или на такива, които в неопределен бъдещ период могат да застрашат живота на пациента.

Отделението разполага с модерно оборудвана база:

- централна мониторна уредба и Bedside-система (система, прикрепена към леглото) за разкритите 6 легла;

- съвременни апарати за изкуствена белодробна вентилация;

- пълно оборудване за кардио-пулмонална ресусцитация.

  В отделението работи висококвалифициран и мотивиран медицински персонал, преминал специализации и обучения в страната и чужбина.

Специалисти